کتبیه محمودآباد

کتیبه محمود آباد در سال 1355 شمسی در روستایی به همین نام در حومه ارومیه کشف شده است. این کتیبه به دوره اورارتورها تعلق دارد و مربوط به روسا است. متن کتبیه در مورد قربانی کردن و ذبح به درگاه خدای «شیبتو» یکی از خدایان اورارتویی است. روسا پسر «سردوری» یکی از پادشاهان معروف اورارتویی است. این کتیبه هم اکنون در تالار موزه ارومیه نگهداری می شود.