بازار شهر ارومیه

بازار قدیمی شهر ارومیه در مجموعه بافت قدیمی و در گوشه جنوب شرقی شهر قرار دارد. این بازار همراه با تغییر شیوه زندگی، دستخوش تغییرات زیادی شده است. قدیمی ترین بخش های باقی مانده آن به دوره صفویه به بعد تعلق دارد؛ به ویژه حمام های آن که متعلق به دوره زندیه و قاجاریه است.
در بازار ارومیه هر راسته و بخشی، از سبک و شکل خاص دوره خود پیروی کرده است. بقایای به جا مانده، نمایانگر ذوق معماری دوره های مختلف است. علی رغم تنوع شکل طاق ها، چشمه و گنبدها مجموعه بازار از سادگی ویژه ای برخوردار است. به عبارت دیگر هیچ نوع کاشی کاری، گچ بری و سنگ کاری در آن دیده نمی شود.

بازار فرش ارومیه

مجموعه بازار قدیمی شامل واحدهای مختلفی می باشد از جمله مسجد جامع شهر در این محدوده قرار گرفته که بنائی است مربوط به قرن 6 ه. ق. ولی قدیمی ترین بخشهای باقیمانده محدوده بازار از دوره صفویه به بعد می باشند ، مخصوصا حمام هائی از دوره زندیه و قاجار باقی مانده که نمایانگر ذوق معماری دوره های مختلف می باشند. هر راسته و بخشی از این مجموعه دارای فرم و شکل بندی خاص خود می باشد. وجود تیمچه ها ، سراها ، مسجد ، حمامها ، تماما دال بر آبادانی و تحرک این بخش از شهر در زمانی نه چندان دور می باشد
همانطوریکه اشاره شد از خصوصیات بارز این مجموعه سادگی معماری آن است ، با وجود تفاوتهائی که از نظر فرم در طاقها و چشمه و گنبدهای بازار مشاهده می شود ، هیچ نوع تنوعی از حیث تکنیک هنری مانند کاشیکاری ، گچبری ، سنگ کاری و دربهای قدیمی پرکار چوبی در بازار دیده نمی شود ، مصالح تمام راسته بازارها و چهارسوها از آجر انتخاب و اکثرا حتی فاقد اندود ساده گچ نیز می باشند. تنها تنوع مجموعه ذوق و سلیقه معماران دوره های مختلف است که هر کدام با انتخاب فرمی خاص از نظر شکل قوسها ، اثری از خود به یادگار گذاشته اند.